Raport bieżący nr 15/2013

Załącznik do Raportu bieżącego nr 15/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (23.05.2013 r.) wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 maja 2013 r. sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/008746/13/975 o wpisaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS m.in. zmian Statutu Spółki (wraz z zaświadczeniem o dokonaniu wpisu).  Zmiany do Statutu INTERFERIE S.A. przyjęte zostały Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.04.2013 r. Treść Uchwały opublikowano w Raporcie bieżącym nr  11/2013. Dokonane zmiany w Statucie Spółki stanowią załącznik do niniejszego Raportu  

Statut Spółki zostanie opublikowany z chwilą ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego - zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)      

Related Articles