Raport bieżący nr 15/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki umowa dotycząca wynagrodzenia za udzielone poręczenie, zawarta pomiędzy INTERFERIE S.A. w Lubinie a INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305.

Celem zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego i kredytu VAT udzielonego INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na podstawie umowy kredytu z dnia 08.07.2010 r. INTERFERIE S.A. – na mocy Umowy Wsparcia z dnia 08.07.2010 r, ustanowił na rzecz Banku poręczenie. Zgodnie z Umową Wsparcia poręczenie udzielone przez INTERFERIE S.A. obejmuje:
a) Kwotę do 26 700 000,00 EUR z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na okres od 08.07.2010 r. do dnia 31.12.2024 r.
b) Kwotę do 9 000 000,00 PLN z tytułu kredytu VAT zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie na okres od 08.07.2010 r. do dnia 31.12.2024 r.

Za udzielone poręczenie INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. zapłaci INTERFERIE S.A. wynagrodzenie netto w wysokości:
a) 1 % w skali roku od pozostałej kwoty poręczenia w stosunku do kredytu inwestycyjnego,
b) 0,5 % w skali roku od kwoty poręczenia w stosunku do kredytu VAT.
W przypadku nie dotrzymania terminów płatności INTERFERIE S.A. uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych od kwot należnego wynagrodzenia powiększonego o odsetki od depozytów. Data zawarcia umowy 21.06.2011 r.

Spółka o zawarciu  umowy przez INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o.  i zawarciu umowy wsparcia przez INTERFERIE S.A. informowała Raportem bieżącym nr  23/2010 z dnia 09.07.2010 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).   

Related Articles