Raport bieżący nr 15/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31.03.2009 r.  roku  wpłynął do Spółki podpisany przez BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks nr 4 do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu 24.03.2009 r. Data zawarcia Umowy 29.03.2007 r. 

Przedmiotem umowy kredytowej jest udzielenie przez BRE Bank Spółkę Akcyjną    z siedzibą w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych). Kredyt zostaje udzielony na finansowanie bieżącej działalności INTERFERIE S.A.   Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowi:  hipoteka kaucyjna do kwoty 6.600.000,-PLN (słownie sześć milionów sześćset tysięcy złotych) na będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy nieruchomości ziemskiej, położonej przy ul. Mickiewicza 21 w Szklarskiej Porębie, składającej sie z działek nr 30 i 38, o powierzchni 1,8036 ha oraz położonych na działkach budynkach (Hotel Bornit) będących własnością Kredytobiorcy i stanowiących odrębną własność nieruchomości, dla której w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00037334/6.  Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.      Powyższa umowa jest kolejną umową zawartą pomiędzy INTERFERIE S.A. a BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. W okresie ostatnich 12 miesięcy INTERFERIE S.A. podpisały z BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie  umowy kredytowe, których łączna wartość spełnia kryterium znaczącej umowy rozumieniu § 2 ust. 44) w związku z §9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)   Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.     

Poprzednie umowy łączące INTERFERIE S.A. i BRE Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie:   umowa kredytowa o kredyt inwestycyjny dewizowy w wysokości 1.770.000 EUR (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy euro), zawarta  w dniu  14.05.2008 rok, o której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r.  

Podstawa prawna:  §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)    

Related Articles