Raport bieżący nr 15 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 322/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. wyznaczył 30 sierpnia 2006 r. na dzień ostatniego notowania 5 000 000 (pięc milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki INTERFERIE S.A., o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych kaŜda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINTFR00015". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 323/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. postanowił wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5 300 000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki INTERFERIE S.A. o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:
1) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLINTFR00023",
2) 5 000 000 (pięc milionów) akcji serii B.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji następuje pod warunkiem dokonania w dniu 31 sierpnia 2006 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii B spółki INTERFERIE S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINTFR00023".
Pierwsze notowanie akcji, o których mowa wyżej odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 31 sierpnia 2006 r. Akcje spółki INTERFERIE S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INTERFERI" i oznaczeniem "INF".Uchwała weszła w Ŝycie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: par. 34 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz.1744).

Raport bieżący nr 15 / 2006 (PDF 53kb)

Related Articles