Raport bieżący Nr 14/2021

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie przepisów art. 395 §§ 1, 2, 21 i 5, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. /poniedziałek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna
w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu INTERFERIE S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Przedstawienie Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, zawierającego ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
 9. Przedłożenie Sprawozdania INTERFERIE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem – za rok 2020, wraz z opinią Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
 10. Powzięcie uchwał o:
 11. zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku,
 12. zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE za 2020 rok,
 13. pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2020.
 14. Powzięcie uchwał w sprawie:
 15. absolutorium dla członków Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 16. absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 17. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok.
 18. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
  z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok.
 19. Powzięcie uchwał o:
 20. zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności INTERFERIE S.A. w 2020 roku
  z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,
 21. zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności za 2020 rok.
 22. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu
  i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 oraz powzięcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
 23. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.
 24. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie ZWZ

Related Articles