Raport bieżący Nr 14/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Spółka") podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie daty przekazania raportu  INTERFERIE S.A. za I kwartał 2020 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2020. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego określa się na dzień 24.04.2020 r.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych  i informacyjnych (Dz.U. z 2020, poz. 622)

Related Articles