Raport bieżący Nr 14/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 31.03.2016 r. Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu wpisu do księgi wieczystej SZ1W/00016438/9, nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. położonych w Świnoujściu, hipoteki umownej łącznej do kwoty 43 468 766,92 EURO, na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu, odsetek, włączając odsetki za opóźnienie, opłat, kosztów i prowizji związanych z kredytem z dnia 08.03.2016 r.

Hipoteka współobciąża nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1W/00018920/9, SZ1W/00019163/9. Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania inne, niż wynikające z prowadzenia przez Bank na rzecz Emitenta umowy kredytowej. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipotekę są aktywami znaczącymi, oraz wartość ustanowionej hipoteki przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR. 

Emitent informował o zawarciu umowy kredytu Raportem bieżącym Nr 9/2016.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133).  

Related Articles