Raport bieżący Nr 14/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, iż ulega zmianie:

a) termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.08.2015 r.
b) termin publikacji raportu za III kwartał 2015 roku. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23.10.2015 r. 

Terminy przekazywania raportów okresowych zostały opublikowane przez Emitenta Raportem bieżącym nr 1/2015. 
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles