Raport bieżący nr 14/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2014 r Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał pisemne oświadczenie o rezygnacji pana Robert Węglarza z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie III kadencji.

W złożonym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oświadczeniu pan Robert Węglarz poinformował, iż powodem rezygnacji z pełnionej w Spółce INTERFERIE S.A. funkcji Prezesa Zarządu III kadencji są względy osobiste.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Related Articles