Raport bieżący nr 14/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 25.04.2013r.:

Marcin Chmielewski (48 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Politechnika Opolska – Wydział Budownictwa Lądowego, magister inżynier (rok
ukończenia 1990),
Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów
(rok ukończenia 1995).

Ponadto:
Kurs dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, cykl szkoleń z zakresu zarządzania majątkiem i funduszy inwestycyjnych, szkolenia z zakresu ryzyka kredytowego.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1992 - 1997 Bank Pekao S.A. Oddział w Opolu, zastępca naczelnika Wydziału
Kredytów i Gwarancji,
1997 – Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu – doradca klienta
korporacyjnego,
1997 - 2004 – Dresdner Bank Polska S.A. – dyrektor regionalny we Wrocławiu;
2004 – 2006 – DZ Bank Polska S.A. – dyrektor Oddziału we Wrocławiu,
2006 – 2008 – Bank BGŻ S.A. – dyrektor Centrum Korporacyjnego region POludnie
2008 – 2011 – KBL European Private Bankers S.A. (Oddział w Polsce), dyrektor zarządzający Wealth Management,
2011 – obecnie – KGHM TFI S.A. – prezes zarządu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Panfil (41 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wyższe – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Kierunek Menedżerski, 1991-1996
doktor SGH nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, 2005
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy, 2001-2002
IESE Business School w Barcelonie, International Faculty Program, 2012
Stern School of Business, New York University - staż naukowy w Department of Finance, 2010
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

od 2013 Kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa w ramach Instytutu Zarządzania Wartością,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
od 2005 Kierownik Podyplomowego Studium Metody wyceny spółki kapitałowej (patronat GPW w Warszawie)
od 2000 Forum Sp. z o.o. w Poznaniu, Redaktor Naczelny poradnika „Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne”. Autor wielu publikacji z dziedziny zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
1997-2003 Pont Corporation Sp. z o.o.(firma konsultingowa), Warszawa, Konsultant, Kierownik projektów, Analityk finansowy
od 1996 Adiunkt (wcześniej Asystent) w Katedrze Small Businessu Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizacja: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, wycena wartości spółki oraz wartości niematerialnych, pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Autor wielu publikacji z wyżej wymienionych dziedzin.

Ponadto:
2005.11-12 Konsultant w projekcie A.T.Kearney (audyt organizacyjny w firmie zarządzającej aktywami w Polsce)
od 1999 Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
1999-2005 Współorganizator dwunastu edycji prestiżowego Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy
2008 – 2012 członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
trener z zakresu wyceny przedsiębiorstwa dla kadry menedżerskiej ENEA SA i KHW SA (we współpracy z E&Y Academy of Business) oraz dla doradców BRE Bank SA (we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości);
2011 - lider projektu dotyczącego wyceny 8 spółek w Grupie Kapitałowej ZAK SA
2012 – 2013 doradca w wykupie menedżerskim dla polskich menedżerów odkupujących udziały od większościowego zagranicznego udziałowca (wycena udziałów, biznesplan).

Aktywny trener/wykładowca współpracujący z Institute of International Research, Warszawskim Instytutem Bankowości i innymi ośrodkami.
Biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie weryfikacji wyceny przedsiębiorstw do celów prywatyzacji (2007).


Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Renata Wiernik-Gizicka (41 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
1992-1997 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, magister, specjalność Finanse i Bankowość,
1998-1999 Podyplomowe Studia Rachunkowość Zarządcza – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
2006-2008 Podyplomowe Studia Zarządzanie Międzynarodowymi Przedsięwzięciami Górniczymi – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2010 - obecnie dyrektor Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych – Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
2007-2010 dyrektor Departamentu Budżetowania – Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
1997 – 2007 specjalista w Departamencie Budżetowania – Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Barbara Mróz (63 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2002 Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP dla dyrektorów finansowych,
1973-1974 Studium Pedagogiczne, planowanie i finansowanie gospodarki,
1969-1974 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, magister, specjalność Finanse i Rachunkowość.


Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2010 - obecnie - Prezes Zarządu, Legnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Legnicy,
2003-2009 dyrektor Oddziału we Wrocławiu, PZU S.A.,
1991 – 2003 dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
1974 – 1991 Zastępca Naczelnika Dzielnicy Wrocław Śródmieście, Dzielnicowy Urząd Wrocław Śródmieście.

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jerzy Pokój (58 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, kierunek Turystyka i Rekreacja (2007)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
1981 – 1983 Wiceprezes Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego,
1983 – 1990 Prezes Koła Przewodników Sudeckich w Jeleniej Górze
1984 – 1998 Prezes Szkoły Górskiej Przewodnictwa i Narciarstwa
1990 – 1998 Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR
1990 – 1994 Przewodniczący Rady Miasta Karpacz
1997 – obecnie właściciel „Western Ranch” Karpacz
1998 – 2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
2002 – obecnie wykładowca Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK
2002 – 2006 Prezes Grupy Karkonoskiej GOPR
2005 – 2009 redaktor miesięcznika „Konie i Rumaki”
2007 – obecnie radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 2008 przewodniczący Sejmiku

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25).

Related Articles