Raport bieżący nr 14/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy „Ernst & Young Audit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:

1) przeprowadzenia przeglądu pakietów konsolidacyjnych Spółki INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. sporządzonego wg MSSF,

2) przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego zgodnie z wymogami przepisów MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.). Przegląd ten dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. i powinien zostać przeprowadzony stosownie do wytycznych MSSF i Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („Normy”),

3) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. sporządzonego przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego zgodnie z wymogami MSSF oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późn. zm.). Badanie to dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. i powinno zostać przeprowadzone stosownie do wytycznych MSSF oraz Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („Normy”),

4) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.,

5) przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S.A. uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Lubinie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.  „Ernst & Young Audit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 . Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 21 czerwca 2011 r. Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu – w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

Related Articles