Raport bieżący Nr 13/2022

Zarząd Interferie S.A. informuje, że 16.03.2022 r. Pani Urszula Bąkowska Morawska złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 14 kwietnia 2022 r.

Powodem rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy jest podjęcie nowych wyzwań zawodowych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu w innym podmiocie gospodarczym.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Related Articles