Raport bieżący Nr 13/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. mając na względzie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433) oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, lokalnego Inspektora Sanitarnego i Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie zarówno gości, jak i pracowników INTERFERIE S.A., jak również rachunek ekonomiczny działalności Spółki:

 - po zakończeniu doby hotelowej w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW CECHSZTYN w dniu 21 marca 2020 r., na okres do odwołania, czasowo zawiesza się działalność Jednostki,

-   z dniem 23 marca 2020 r. do odwołania czasowo zawiesza się działalność w INTERFERIE w Szklarskiej Porębie Hotel BORNIT.

 

Powyższe decyzje przekładają się na zmniejszenie sprzedaży usług Spółki, co może spowodować pogorszenie płynności oraz pogorszenie wyniku finansowego. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii na wyniki finansowe. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles