Raport bieżący Nr 13/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 29.04.2019 r. i kontynuowane w dniu 22.05.2019 r.  

Treść uchwał podjęta w dniu 29.04.2019 r. została opublikowana w Raporcie bieżącym Nr 10/2019 z dnia 29.04.2019 r. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 6, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Uchwały

Related Articles