Raport bieżący Nr 13/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30.03.2017 r. powziął wiadomość o postanowieniach Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów (postanowienia z dnia 21.03.2017)  o wykreśleniu zastawów wpisanych do rejestru zastawów  pod pozycjami 2233800, 2233801, 2235257. Wykreślenia dokonano na wniosek INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. (spółka stowarzyszona).   O ustanowieniu zastawów Emitent informował w raportach bieżących nr 37/2010, 51/2010. Przedmiotowy zastaw ustanowiony został jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 23/2010. Wykreślenie nastąpiło w związku z zawarciem umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.   Podstawa prawna: MAR par. 17 ust. 1 - informacje poufne

Related Articles