Raport bieżący Nr 13/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2015 zysku netto w wysokości  4.931.932,48 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i czterdzieści osiem groszy)  w następujący sposób:  

 

1)       kwota 394.554,60 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,

2)       kwota 4.537.377,88 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy.

 

W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2015 w kwocie 4.537.377,88 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach 2016-2017. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 8/2016 z dnia 11 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.  

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1382) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 133).  

Related Articles