Raport bieżący Nr 13/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 05.05.2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 27.04.2015 roku o wpisie w Księdze Wieczystej hipoteki umownej łącznej  w kwocie 5.100.000,00 PLN.  Zgodnie z aneksem nr 12 z dnia 31.03.2015 roku  zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej jest hipoteka umowna łączna  do kwoty  5.100. 000,00 PLN:

1) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością Kredytobiorcy, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz

2) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz

3) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość , dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1.  

Emitent o posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 03.04.2015 r.    

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).  

Related Articles