Raport bieżący nr 13/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Spółka dokonała korekty raportu za 4 kwartał 2009 roku który przekazano do publicznej wiadomości w dniu 08.02. 2010 roku. Przyczyną korekty jest konieczność uwzględnienia brzmienia  § 87 ust. 7 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 

Punkt XIII przed korektą  

XIII. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 tys. euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną.   W okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. INTERFERIE S.A. nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, która byłaby nietypowa lub odbiegająca od warunków rynkowych, jej charakter i warunki nie wynikałyby z bieżącej działalności operacyjnej, a której wartość przekraczałaby wyrażoną w złotych polskich równowartość 500 tys. Euro.   

 Punkt XIII po korekcie 

XIII. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta   W okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. INTERFERIE S.A. nie wystąpiły transakcje, na warunkach określonych w  § 87 ust. 7 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)    

Related Articles