Raport bieżący nr 13/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2009 roku:       

Nr 1/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.   Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:    § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 2/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:   § 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 marca 2009 r., Nr 46 (3149), poz. 2737.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 3/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, uchwala się, co następuje:    § 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 4/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala się, co następuje:    § 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:  1)wprowadzenie,  2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.406.079,06 zł (107.406 tys. zł),  3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 816.608,56 zł (817 tys. zł),  4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 816.608,56 zł (817 tys. zł),  5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 312.542,71 zł (312 tys. zł),  6)dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała Nr 5/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.     w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.    Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, uchwala się, co następuje:    § 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2008 zysk netto w wysokości 816.608,56 (osiemset szesnaście tysięcy sześćset osiem 56/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała Nr 6/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.     w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca  2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 7/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 9 lipca 2008 roku.    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała Nr 8/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.     w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 Uchwała Nr 9/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kuderze – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 20 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 Uchwała Nr 10/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała Nr 11/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 12/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Uchwała Nr 13/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 7 sierpnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 14/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Uchwała Nr 15/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 16/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu  – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 17/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Uchwała Nr 18/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.    Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 19/2009  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:    § 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Osadczuk – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 7 sierpnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Uchwała Nr 20/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.     § 1. Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia nie przyznać Panu Waldemarowi Czechowskiemu Jamrozińskiemu rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za rok obrotowy 2008 .  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 21/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.     § 1. Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia nie przyznać Panu Tadeuszowi Kani rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za rok obrotowy 2008 .  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Uchwała Nr 22/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.     § 1. Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. postanawia nie przyznać Panu Adamowi Milanowskiemu rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za rok obrotowy 2008 .  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 23/2009   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 31 marca 2009 r.   w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.     § 1. Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.  postanawia nie przyznać Panu Wojciechowi Kuderze rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za rok obrotowy 2008 .  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W związku z podjęciem Uchwał w sprawie nagrody rocznej o treści określonej w Uchwałach numer 20-23/2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały, określonej w Raporcie bieżącym nr 9/2009  jako projekt /20/ do porządku obrad 11, o treści: 

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 11    Uchwała Nr ………/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 31 marca 2009 r.    w sprawie: rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2008 rok dla członka Zarządu Spółki.  Działając na podstawie art. 400 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z  § 8 ust. 1 pkt. 3 i ust. 8 umowy o pracę zawartej w dniu …………………  z p. ……………………, pełniącym funkcję członka Zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od …………do …………, uchwala się, co następuje:   § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać, p. ……………………… roczną nagrodę o charakterze uznaniowym za 2008 rok w wysokości ……………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)          

Related Articles