Raport bieżący nr 13/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 11.04.2008 r. wpłynął podpisany przez PRO-EST spółka jawna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim Aneks do Umowy z dnia 11.10.2007 roku 

Na mocy podpisanego aneksu Strony ustaliły co następuje: 

1) wzrost cen usług świadczonych przez INTERFERIE S.A. na rzecz PRO-EST spółka jawna, 

2) INTERFERIE S.A. dokonają prac modernizacyjnych podnoszących standard wskazanego obiektu,

3) PRO-EST spółka jawna przeprowadzi dodatkową reklamę wskazanego ośrodka INTERFERIE S.A. na terenie Niemiec.  

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Zarząd INTERFERIE S.A. przedłożył informację o umowie znaczącej w Raportach bieżących nr 38/2007 z dnia 15.10.2007 r., 47/2007 z dnia 31.12.2007 r. Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.  Kryterium uznania umowy (podpisanej w dniu 11.10.2007 r.) za znaczącą jest fakt, iż przychody uzyskane w  wyniku podpisanej umowy stanowią 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.   

Podstawa prawna:  par. 5 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).      

Related Articles