Raport bieżący Nr 12/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 5.625,69 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11.03.2022 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles