Raport bieżący Nr 12/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym wiadomość iż mając na względzie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020.433) oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, lokalnego Inspektora Sanitarnego i Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2,  z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie zarówno gości, jak i pracowników Zarząd Interferie Medical SPA Spółka  z o.o. (spółka stowarzyszona INTERFERIE S.A.), w Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu  w dniu 18 marca 2020 r., na okres do dnia 31 marca 2020 r. czasowo zawiesza działalność hotelu.

 

Powyższe decyzje przekładają się na wyniki finansowe ujawniane przez Emitenta w sprawozdaniach z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii na wyniki finansowe. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.  O wpływie rozpowszechniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na sytuację Emitenta, Spółka informowała raportami bieżącymi nr 8 i 11/2020.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles