Raport bieżący Nr 12/2019

INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

–      Pan Damian Pietrzyk,

–      Pan Marcin Wojdyła,

–      Pan Bernard Cichocki,

–      Pan Krystian Mieszkała,

–      Pan Bartłomiej Garbicz,

–      Pan Jaromir Falandysz.

 

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Related Articles