Raport bieżący Nr 12/2018/K

W Raporcie bieżącym Nr 12/2018 z dnia 22.02.2018 r. Emitent nie uwzględnił informacji, iż: „Pozytywna opinia została wydana przez Radę na podstawie nowo złożonego wniosku zawierającego zaktualizowane dane o kandydacie”. Mając na uwadze powyższe Emitent publikuje uzupełnioną treść przedmiotowego raportu: 

Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 22.02.2018 roku Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. powołało Pana Krystiana Mieszkałę (Krystian Mieszkała)  w skład Rady Nadzorczej Spółki. Pan Krystian Mieszkała spełnia określone postanowieniami § 161 Statutu Spółki wymogi dla kandydata na członka Rady Nadzorczej, w tym posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (opinia pozytywna została wydana przez Radę po powzięciu wiedzy o zmianie profilu zawodowego pana Krystiana Mieszkały). Pozytywna opinia została wydana przez Radę na podstawie nowo złożonego wniosku zawierającego zaktualizowane dane o kandydacie. 

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami). 

Related Articles