Raport bieżący Nr 12/2017/K

Zarząd INTERFERIE S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 12/2017 opublikowanego w dniu 30.03.2017 r. informuje, iż w projekcie  /19/  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego  punktu porządku obrad 10b,  §1 powinien mieć następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Szczapowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

 

Emitent przesyła projekty uchwał uwzględniające powyższą korektę.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §6 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

 

Projekty Uchwał ZWZ

Related Articles