Raport bieżący Nr 12/2016

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 roku.
Treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

 

Projekty uchwał ZWZ

Related Articles