Raport bieżący Nr 12/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 24.04.2015r.:

 

 Wojciech Granowski (38 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa (2002)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 

2014 – obecnie - dyrektor Wykonawczy POTIS sp. z. o.o

2013 – obecnie - członek Rady Nadzorczej UZDROWISKA KŁODZKIE S.A.

2012 – obecnie -  członek Rady Nadzorczej Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o

2012 – 2013 - Członek Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A

2004 – 2013 – wspólnik Copy Studio spółka jawna,

2004 – 2008 – właściciel - Doradztwo prawne

2002 – 2005 – dyrektor ds. Zarządzania - PROXY Biuro Doradczo – Marketingowe

2000 – 2004 – współpracownik/asystent w Kancelarii Radcy Prawnego

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Related Articles