Raport bieżący nr 12 / 2013

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w załączeniu.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

Raport bieżący nr 12/2013

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 27-05-2013

Related Articles