Raport bieżący nr 12/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 27.04.2011 roku podpisany został pomiędzy:

1)       KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu,

2)       INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie,

3)       INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

 

aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 20.09.2010 r. Zmiany uwzględniają dodatkowe koszty związane z procesem inwestycyjnym. Zapisy aneksu pozwalają na rozliczenie procesu inwestycyjnego pomiędzy INTERFERIE S.A. a INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o.

 

Spółka o podpisaniu umowy informowała Raportem bieżącym nr 34/2010.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami),  § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).      

Related Articles