Raport bieżący nr 12/2010

Zarząd INTERFERIE  SA działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminów przekazywania raportów okresowych w 2010 roku tj.:     

1. Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: 

- za I kwartał 2010 roku - 10 maja 2010 roku, 

- za III kwartał 2010 roku - 5 listopada 2010 roku. 

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 9 sierpnia 2010 roku.  

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2010 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.  

Terminy publikacji raportów okresowych Spółka przekazała Raportem bieżącym nr 3/2010 z dnia 23 stycznia 2010 roku.          

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)     

Related Articles