Raport bieżący nr 12/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia  2008 roku: 

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 
§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca 2008 r., Nr 46, poz. 2883. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, uchwala się, co następuje: 
§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki  w 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje:
 § 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.324.435,49 zł (103.324 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 27.475.580,01 zł (27.476 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.  
Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje: 
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2007 zysk netto w wysokości 1.083.487,06 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Uchwała Nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku.
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 8/2008
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.   w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 18 maja 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007. 
 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczyńskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 20 lipca 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Pawluszkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 5 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
Uchwała Nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
Uchwała Nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
Uchwała Nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 
 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Uchwała Nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.
 Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną i umowną do łącznej wysokości 3.000.000,00 EUR (trzy miliony euro) nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, dla której w Sądzie Rejonowym  w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 12651, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wobec BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław z tytułu kredytu inwestycyjnego. 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała Nr 24/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 
w sprawie zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie. 
Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Dotychczasową treść § 5 ust. 4 skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: „Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).       

Related Articles