Raport bieżący nr 12 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej "Spółka"), działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 20 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki oraz par. 5 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Krajowej 14, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie za rok obrotowy 2006. PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 9 czerwca 2006 r. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu - PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. dokonała badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2005.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2006 miał miejsce przed powstaniem obowiązków informacyjnych Emitenta, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

Raport bieżący nr 12 / 2006 (PDF 54 Kb)

Related Articles