Raport bieżący Nr 11/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 oraz w związku z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), informuje iż z dniem 16.03.2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność dwóch ośrodków Spółki tj. w Świeradowie Zdroju i Kołobrzegu. Zarząd po dogłębnym przeanalizowaniu sytuacji uznał, iż w tych dwóch ośrodkach nie jest możliwe przeorganizowanie świadczonych usług dla Klientów do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.     

Powyższe decyzje przekładają się na zmniejszenie sprzedaży usług Spółki, co może spowodować pogorszenie płynności oraz pogorszenie wyniku finansowego. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii na wyniki finansowe. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.   

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Related Articles