Raport bieżący Nr 11/2018

Szacunkowy wynik finansowy netto INTERFERIE S.A. za 2017 rok wyniósł około 7 970 tys. zł, co stanowi wzrost o około 3 330 tys. zł w stosunku do zysku netto wypracowanego w 2016 roku. Wzrost o około 5 000 tys. złotych w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano  w pozycji „pozostałe przychody i zyski operacyjne”. 

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 9/2018 Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny. Ukształtowanie wyniku netto związane jest głównie ze zbyciem ośrodka w Świnoujściu.  Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

Related Articles