Raport bieżący Nr 11/2016

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2, § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca niezbędne informacje zawarta jest w załączniku.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Related Articles