Raport bieżący Nr 11/2015

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 24.04.2015 r. odwołało Pana Jerzego Pokoja ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.  Jednocześnie Walne Zgromadzenie powołało z dniem 24.04.2015 r. w skład Rady Nadzorczej: Pana Wojciecha Granowskiego. Informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.  

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133). 

Related Articles