Raport bieżący nr 11/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 11.04.2014 r. podpisany został Aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są:

 1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

oraz

2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Na mocy niniejszego aneksu Strony postanowiły podwyższyć kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 25.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. do wysokości 5 327 784,00 złotych. W związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania przyjęto nowy harmonogram realizacji umowy.

 O zawarciu umowy znaczącej Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Related Articles