Raport bieżący nr 11/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 16.03.2012 roku odwołała ze składu Zarządu: 1) Pana Adama Milanowskiego, 2) Pana Radosława Besztygę. 

Jednocześnie Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje iż w dniu 16.03.2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała  w skład Zarządu:  1)Pana Arkadiusza Miszuka -  na stanowisko Prezesa Zarządu, 2) Pana Dariusza Rutowicza - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.  

 Informacje o nowo powołanych członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.           

Related Articles