Raport bieżący nr 11/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie w całości osiągniętego w roku obrotowym 2009 zysku netto w wysokości 2 890 979,14 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.    

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2009 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.    

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)             

Related Articles