Raport bieżący nr 11/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 2 kwietnia 2008 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał KGHM ECOREN S.A. - liczba głosów 8.964.200, co stanowi 93,73% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 61,55% w ogólnej liczbie głosów.    Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200.  

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.    

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)    

Related Articles