Raport bieżący nr 11/2007

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 2, 5 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007 r., początek o godz. 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 /budynek Biura Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., sala im. Jana Wyżykowskiego/, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie ZWZ.

 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

8. Podjęcie uchwał:

 a) o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku,

b) o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,

c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

9. Podjęcie uchwał:

a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006,

 b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.

10. Powołanie członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.

11. Uchylenie Uchwały Nr 25/2005 NWZ INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r. 

12. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki OWDiM SŁAWA w Sławie.

13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach nadmorskich kraju oraz uchylenie Uchwały Nr 31/2006 NWZ INTERFERIE S.A. z dnia 14 grudnia 2006 r. 

 14. Zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

15. Zamknięcie obrad. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2007 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Lubinie, 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)            

Raport bieżący nr 11 / 2007 (PDF 55 kb)

Related Articles