Raport bieżący nr 11 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2006 roku Spólka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian wnioskowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian w Statucie Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu:

§ 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.821.000,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.564.200 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji od numeru A 0000001 do numeru A 9.564.200 o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda.

Brzmienie § 7 ust. 1 i 2 w wyniku dokonanych zmian:

§ 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.821.000,00 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.564.200 (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji serii A od numeru A 0000001 do numeru A 9564200 oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii B od numeru B 0000001 do numeru B 5000000 o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda.

W załączeniu aktualnie obowiązująca treść Statutu. Tekst Statutu dostępny jest również na stronie internetowej www.interferie.pl.

Podsatwa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, par. 39 ust. 1 pkt 2.

Raport bieżący nr 11 / 2006 (PDF 55 kb)

Statut INTERFERIE S.A. (PDF 79 kb)

Related Articles