Raport bieżący Nr 10/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 i raportu bieżącego nr 6/2020, informuje, że w dniu 12.03.2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Marcina Wojdyły, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Bernarda Cichockiego. 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.   

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Related Articles