Raport bieżący Nr 10/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 roku działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 11.00 dnia 22 maja 2019r. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 11:00 dnia 22 maja 2019 r. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/. 

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 roku.   

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 - 6  i 8 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 

Uchwały ZWZ 

Mapki do Uchwał

Related Articles