Raport bieżący Nr 10/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.02.2018 r.  otrzymał od akcjonariusza spółki Fundusz Hotele 01 sp. z o.o. SKA informację o nieuzyskaniu przez kandydata do składu Rady Nadzorczej Interferie S.A. –  p. Krystiana Mieszkała pozytywnej opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Warunek określony w uchwale nr 17/2018 z dnia 26.01.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interferie S.A. (Raport bieżący Nr 7/2018), mówiący iż:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundusz Hotele 01 Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o Panu Krystianie Mieszkale jako kandydacie na członka organu nadzorczego INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.”

 nie ziścił się. 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Related Articles