Raport bieżący nr 10/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 08.04.2014 r. został podpisany Aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy AQUAPQRKU przy Hotelu Górskim "Malachit" w Świeradowie Zdroju wraz z remontem elewacji oraz budową zbiornika uśredniania ścieków zlokalizowanego w Świeradowie Zdroju przy ulicy Kościuszki 1.

 

Umowa została podpisana ze Spółką: CONDITE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Kielcach, Wydział X pod numerem 0000369457, NIP 657-10-30-983, REGON 290615410, kapitał zakładowy 2 103 360,00 PLN (zwany dalej Wykonawcą).


Na mocy niniejszego aneksu Strony postanowiły podwyższyć wartość  zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego (tj. INTERFERIE S.A.)  z tytułu rękojmi                  i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę do kwoty 900 000,00 złotych. Strony ustaliły, iż zamiast dotychczasowego zabezpieczenia, w terminie do 19.04.2014 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uprzednio przez niego zaakceptowaną, bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na każde pierwsze żądanie bankową lub ubezpieczeniową gwarancję zabezpieczającą roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w razie nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie udzielania i utrzymania gwarancji. Suma gwarancyjna  będzie obejmowała trzy grupy kwot:

1) kwota 441 000,00 złotych – zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego przez okres 5 lat od daty wystawienia podwyższonej gwarancji usunięcia wad,

2) kwota 100 000,00 zł – zabezpieczająca usunięcie wad i usterek ujawnionych po odbiorze obiektu ,która zostanie zwolniona przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 31.07.2014r.,

3) kwota 359 000,00 zł – zabezpieczająca usunięcie ujawnionych spornych wad i usterek, która zostanie zwolniona przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 31.03.2015 r.

 

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu podwyższonej gwarancji usunięcia wad w terminie 19.04.2014 r. wówczas niezwłocznie zostanie ustanowione na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie, w formie kaucji gwarancyjnej w kwocie 900 000,00zł złożonej do depozytu notarialnego.

Data zawarcia Aneksu 08.04.2014 rok.  O zawarciu umowy znaczącej EMITENT informował Raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 07.09.2011 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Related Articles