Raport bieżący nr 10/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 25 kwietnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1.456.420,00 zł, co stanowi 0,10 zł na jedną akcję.  

Walne Zgromadzenie ustaliło: 

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 15.05.2013 r., 

- termin wypłaty dywidendy: 06.06.2013r

Dywidendą objęte są wszystkie akcje INTERFERIE  S.A. t.j. 14 564 200 sztuk.   

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)              

Related Articles