Raport bieżący nr 10/2012

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2012 roku wpłynął do Spółki podpisany przez wszystkie Strony Aneks nr 1 do Umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków z dnia 15 grudnia 2011 roku. Stronami umowy są: a) KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, podmioty Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., b) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie oraz c) Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843. W myśl przedmiotowego Aneksu Strony postanowiły o przystąpieniu do przedmiotowej umowy nowego uczestnika, tj. INTERFERIE S.A. Limit kredytu w rachunku dla INTERFERIE S.A. został ustalony na poziomie 10 000 000,00 złotych. Oprocentowanie zdeponowanych środków pieniężnych na rachunku wynosi WIBOR 1 M p.a. Oprocentowanie kredytu zaciągniętego na rachunku wynosi WIBOR 1 M p.a. INTERFERIE S.A. do niniejszego Aneksu złożyło oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy prawo bankowe, w myśl którego Spółka poddaje się egzekucji prowadzonej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 12 000 000,00 złotych. Data zawarcia Aneksu 05.03.2012 r. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka ma podpisaną z Bankiem umowę o kredyt, w kwocie 3 024 078,84 EUR, stanowiącej równowartość w EUR 13 501 000,00 złotych, o którym Spółka informowała Raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 13.01.2012 r. Zawarta umowa kredytowa przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Related Articles