Raport bieżący nr 10/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 kwietnia 2008 roku:    

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca 2008 r., Nr 46, poz. 2883. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 9a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki  w 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje: 

 § 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.324.435,49 zł (103.324 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 27.475.580,01 zł (27.476 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9c

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.  

Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2007 zysk netto w wysokości 1.083.487,06 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10a

 Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.   w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 18 maja 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /9/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /10/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczyńskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 20 lipca 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /11/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /12/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Pawluszkowi – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /13/ do punktu porządku obrad 10a

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu – członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 5 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /14/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /15/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /16/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /17/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /18/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku.  

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /19/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.   Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 10b 

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 

Projekt /22/ do punktu porządku obrad 10b

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.  

 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.  

 Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi – członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007  w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

Projekt /23/ do punktu porządku obrad 11

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego. 

 Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną i umowną do łącznej wysokości 3.000.000,00 EUR (trzy miliony euro) nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, dla której w Sądzie Rejonowym  w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 12651, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wobec BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław z tytułu kredytu inwestycyjnego. 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE: INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie podjęła działania mające na celu uzyskanie kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.500.000,00 EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie działań inwestycyjnych z zakresu modernizacji OSW CHALKOZYN w Kołobrzegu. Zabezpieczenie całości zobowiązań wynikających z przedmiotowego kredytu, tj. kwotę 3.000.000,00 EUR, stanowić będzie hipoteka kaucyjna i umowna ustanowiona na nieruchomości zabudowanej OSW CHAKOZYN w Kołobrzegu. Zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy „zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”. Na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki w związku z § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. Uchwałą Nr 3/2008 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.  

Projekt /24/ do punktu porządku obrad 12

Uchwała Nr ………/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie. 

Na podstawie postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotychczasową treść § 5 ust. 4 skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: „Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE: Postanowienie § 8 ust. 4 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie stanowi, iż „Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.” Natomiast, zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 4 tego Regulaminu „Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.” Zapis § 8 ust. 4 wyraża ogólną zasadę podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, tj. zasadę względnej większości głosów. Zasada ta została określona w § 26 ust. 1 Statutu Spółki. Stanowi ona rozwiązanie odmienne od kreowanej przez przepis art. 414 Kodeksu spółek handlowych zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, lecz jest dopuszczalna z uwagi na to, że kodeksowa zasada ma jedynie charakter względnie wiążący. Przepis art. 414 Kodeksu spółek handlowych stanowi bowiem, że „Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej.” Oznacza to, że dopuszczalne jest przyjęcie w statucie bardziej liberalnej zasady większości głosów niż bezwzględna. Granicą możliwej modyfikacji jest natomiast względna większość głosów, co wynika z natury spółki akcyjnej, a mianowicie z elementu kształtującego jej naturę – zasady rządów większości nad mniejszością. Zaznaczyć należy, że wolność statutowa w określaniu zasady głosowania przy podejmowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia nie obejmuje tych przypadków, w których z mocy ustawy wymagana jest kwalifikowana większość głosów. Statut i Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie przyjmują zasadę względnej większości głosów, poza tymi przypadkami, gdy Kodeks spółek handlowych wymaga innej większości. Tym samym postanowienia przedmiotowych aktów w tym zakresie są zgodne z obowiązującym prawem. Zatem zapis § 5 ust. 4 Regulaminu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, gdyż zarówno Statut Spółki, jak i przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują dla powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w spółce akcyjnej wymogu, aby stosowna uchwała w tym zakresie zapadała bezwzględną większością głosów, jak to przewiduje § 5 ust. 4 Regulaminu. Nie ma uzasadnienia prawnego dla sytuacji, w której reguła określona w § 8 ust. 4 Regulaminu, przewidująca zwykłą większość dla wszystkich rodzajów uchwał poza tymi, dla których inną większość przewidują Statut lub Kodeks spółek handlowych, doznawała ograniczenia na rzecz zapisu szczególnego jakim jest ten wyrażony w § 5 ust. 4 Regulaminu. Mając na uwadze treść zasady III.1.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 marca 2008 r. Uchwałą Nr 9/2008 pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.    

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)         

Related Articles