Raport bieżący Nr 1/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34):

- raport kwartalny za I kw. 2022 roku: 22 kwietnia 2022r.,

- raport kwartalny za III kw. 2022 roku: 21 październik 2022r. Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2022 r. oraz za IV kwartał 2022r.

2. Raport roczny: raport roczny INTERFERIE S.A. za 2021 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A. za 2021 rok oraz sprawozdanie jednostkowe): 11 marca 2022 r.

3. Raport półroczny: 12 sierpnia 2022 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Related Articles